Kandidacijske liste za lokalne izbore 2017

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SKRADINA

PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA SKRADINA

PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA SKRADINA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 

Strategija razvoja Grada Skradina 2015.-2020.

Analiza stanja predstavlja prvu fazu u izradi Strategije razvoja Grada Skradina. U njoj su prikupljeni i analizirani podatci o trenutnom stanju ključnih razvojnih područja Grada Skradina uključujući demografiju, društvene djelatnosti, gospodarstvo i poslovno okruženje, infrastrukturu, , zaštitu okoliša i civilno društvo. U njoj su istaknute glavne prednosti i nedostatci područja Grada Skradina. One su potom sintetizirane u SWOT (engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi koja prezentira ključne snage i nedostatke lokalnog područja, odnosno prilike i prijetnje iz njegovog okruženja. Na temelju provedene analize stanja kreirane su podloge za pripremu projektnih prijedloga što će uslijediti u narednim fazama strateškog planiraranja. Projektni će prijedlozi biti kreirani kako bi se ojačale prepoznate snage i otklonile, odnosno umanjile slabosti ovoga područja.

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SKRADINA 2015.-2020.

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina, klasa: 372-03/17-01/7, urbroj: 2182/03-01-17-1, donesenog od Gradonačelnika, dana 10. ožujka 2017. godine, Grad Skradin objavljuje:

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Tekst natječaja

 

Natječaj za za prijam vježbenika/ce u službu u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Na temelju članaka 17., 19. 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), a sukladno Planu prijma u službu za 2017.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 2/17), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika/ce u službu  u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19 od 03. ožujka 2017.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

Javni natječaj

Obavijesti i upute

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

 

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-03/17-01/6, urbroj: 2182/03-01-17-1, od dana 23. veljače 2017. godine, Grad Skradin objavljuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja

Javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2017. godini

Na temelju glave I., II. i III. Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju Grada Skradina za 2017. Godinu („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/16.), ĉlanka 4. Proraĉuna Grada Skradina za 2017. godinu („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/16.), ĉlanka 21. Pravilnika o sufinanciranju udruga graĊana koje djeluju na podruĉju Grada Skradina (KLASA: 007-02/15-01/01,URBROJ:2182/03-01-15-1, od, 09. prosinca 2015.) i ĉlanka 46. Statuta Grada Skradina („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 10/09 i 5/13), gradonaĉelnik Grada Skradina, donosi

 

ODLUKU o korištenju sredstava proračuna Grada Skradina za javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2017. godini

Tekst odluke

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje, za radno mjesto čistač/čistačica

Poštovani,

nastavno na Natječaj za za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)objavljen na stranicama Grada Skradina, ovim putem objavljujemo Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (izvršitelj/ica), nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno).

Detalje možete saznati na poveznici niže:

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Natječaj za za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZLSN) i članka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), a sukladno Planu prijma u službu za 2016.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam namještenika/ce u službu  u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 od 16. prosinca 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj

Obavijesti i upute

 

 

 

Natječaj za prijam u službu službenika/ce u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto komunalni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članaka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu službenika/ce  u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto komunalni redar  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 od 16. prosinca 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj

Obavijesti i upute

Odluka o poništenju Javnog natječaja

Poziv na savjetovanje

Savjetovanje o provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Poziv za savjetovanje, KLASA: 700-01/16-01/04, URBROJ: 507/42-16-137 od 18. studenog 2016.g.

 

Pretraga