Arhiva za ‘Događaji’ Kategoriju

Javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2017. godini

Na temelju glave I., II. i III. Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju Grada Skradina za 2017. Godinu („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/16.), ĉlanka 4. Proraĉuna Grada Skradina za 2017. godinu („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/16.), ĉlanka 21. Pravilnika o sufinanciranju udruga graĊana koje djeluju na podruĉju Grada Skradina (KLASA: 007-02/15-01/01,URBROJ:2182/03-01-15-1, od, 09. prosinca 2015.) i ĉlanka 46. Statuta Grada Skradina („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 10/09 i 5/13), gradonaĉelnik Grada Skradina, donosi

 

ODLUKU o korištenju sredstava proračuna Grada Skradina za javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2017. godini

Tekst odluke

Program skradinskog kulturnog ljeta 2016

Poštovane građanke i građani, te svi posjetitelji našeg Grada,

predstavljamo Vam Program skradinskog kulturnog ljeta za 2016. godinu

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Skradina donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje Grada Skradina određuju se biračka mjesta:

  • Biračko mjesto broj 1. u ZGRADI KINA U SKRADINU, Skradin koje obuhvaća birače s prebivalištem u Skradinu, Skradinskom Polju i Bićinama.
  • Biračko mjesto broj 2. u PROSTORIJAMA USTANOVE SOCIJALNE SKRBI
    „ROMAN OBITELJ“ – BRATIŠKOVCI, Bratiškovci koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bratiškovcima, Plastovu, Goricama, Dubravicama, Velikoj Glavi, Rupama i Ićevu.
  • Biračko mjesto broj 3. u PROSTORIJAMA BOĆARSKOG KLUBA „SONKOVIĆ“
    U SONKOVIĆU koje obuhvaća birače s prebivalištem u Gračacu, Sonkoviću, Vaćanima i Ždrapnju.
  • Biračko mjesto broj 4. u POSLOVNOM PROSTORU JOŠKA CIGIĆA U BRIBIRU (bivša osnovna škola) BRIBIRSKE MOSTINE bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bribiru, Piramatovcima, Krkoviću, Lađevcima, Cicvarama, Međarama i Žažviću.

U Skradinu, 03. ožujka 2016.g.

M.P.

PREDSJEDNICA

Silvija Maleš, v.r.

Natječaj za radno mjesto samostalni upravni referent za graditeljstvo, prostorno uređenje i javnu nabavu

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članaka 7. i 9. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i službi Grada Skradina, KLASA: 080-06/10-01/1, URBROJ: 2182/03-01-10-1 od 24. rujna 2010.g., a sukladno Planu prijma u službu za 2015.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/15), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto samostalni upravni referent za  graditeljstvo, prostorno uređenje i javnu nabavu (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

 

Upute i obavijesti kandidatima

Program Kulturnog ljeta 2013.g.

GRAD SKRADIN

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SKRADINA

Kulturno ljeto Skradin

PROGRAM

SKRADINSKOG KULTURNOG LJETA  2013. Pročitaj ostatak »

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta – do 25.05.2013.

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na području Poslovne zone Skradin, zona mješovite namjene “KOSA”, Ićevo, klasa: 940-02/13-01/2, urbroj: 2182/03-01-13-1, donesenog od gradonačelnika Grada Skradina dana 02. svibnja 2013. godine, Grad Skradin objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta na području Poslovne zone Skradin, zona mješovite namjene “KOSA”, Ićevo

1.      Predmet natječaja je prodaja određenog i u grafičkom prikazu iskazanog zemljišta na području poslovne zone Skradin, zona mješovite namjene “KOSA”, Ićevo, a radi izgradnje gospodarsko-poslovnih i/ili gospodarsko-proizvodnih sadržaja, označenog kao:

dio k.č.br. 589/28 K.O. Rupe, oznake “J2”, površine 3005 m2, omeđena slovima  A-B-C-D-E-A.

Pročitaj ostatak »

Dobrodošli

Dobrodošli na internet stranice Grada Skradina.

 

Stranice su trenutačno u izradi.

Pretraga