Arhiva za ‘Obavijesti’ Kategoriju

Kandidacijske liste za lokalne izbore 2017

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SKRADINA

PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA SKRADINA

PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA SKRADINA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 

Strategija razvoja Grada Skradina 2015.-2020.

Analiza stanja predstavlja prvu fazu u izradi Strategije razvoja Grada Skradina. U njoj su prikupljeni i analizirani podatci o trenutnom stanju ključnih razvojnih područja Grada Skradina uključujući demografiju, društvene djelatnosti, gospodarstvo i poslovno okruženje, infrastrukturu, , zaštitu okoliša i civilno društvo. U njoj su istaknute glavne prednosti i nedostatci područja Grada Skradina. One su potom sintetizirane u SWOT (engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi koja prezentira ključne snage i nedostatke lokalnog područja, odnosno prilike i prijetnje iz njegovog okruženja. Na temelju provedene analize stanja kreirane su podloge za pripremu projektnih prijedloga što će uslijediti u narednim fazama strateškog planiraranja. Projektni će prijedlozi biti kreirani kako bi se ojačale prepoznate snage i otklonile, odnosno umanjile slabosti ovoga područja.

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SKRADINA 2015.-2020.

Javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2017. godini

Na temelju glave I., II. i III. Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju Grada Skradina za 2017. Godinu („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/16.), ĉlanka 4. Proraĉuna Grada Skradina za 2017. godinu („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/16.), ĉlanka 21. Pravilnika o sufinanciranju udruga graĊana koje djeluju na podruĉju Grada Skradina (KLASA: 007-02/15-01/01,URBROJ:2182/03-01-15-1, od, 09. prosinca 2015.) i ĉlanka 46. Statuta Grada Skradina („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 10/09 i 5/13), gradonaĉelnik Grada Skradina, donosi

 

ODLUKU o korištenju sredstava proračuna Grada Skradina za javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2017. godini

Tekst odluke

Natječaj za za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZLSN) i članka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), a sukladno Planu prijma u službu za 2016.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam namještenika/ce u službu  u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 od 16. prosinca 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj

Obavijesti i upute

 

 

 

Natječaj za prijam u službu službenika/ce u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto komunalni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članaka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu službenika/ce  u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto komunalni redar  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 od 16. prosinca 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj

Obavijesti i upute

Odluka o poništenju Javnog natječaja

Poziv na savjetovanje

Savjetovanje o provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Poziv za savjetovanje, KLASA: 700-01/16-01/04, URBROJ: 507/42-16-137 od 18. studenog 2016.g.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-03/16-01/11, urbroj: 2182/03-01-16-1 od 14. studenog 2016. godine, Grad Skradin objavljuje

 NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja

Natječaj za Podmjeru 19.2. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Poštovani građani,
Ovim putem Vas obavještavamo kako je LAG-u KRKA, a u čijem je sastavu i Grad Skradin, odobreno 6.012.165,60 kn za provedbu lokalne razvojne strategije temeljem prijave na Natječaj za Podmjeru 19.2. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
Iz dodijeljenih sredstava LAG Krka će u 2017. raspisivati natječaje za financiranje: restrukturiranja, modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području, gradnje turističkog informativnog centra, dječjih igrališta, biciklističkih staza, tematskih puteva, objekata za proizvodnju energije i prijem, obradu i skladištenje sirovina i dr. te Vas pozivamo da na vrijeme pripremite svoje projekte.
 

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i društvenih djelatnosti udruga građana za 2017. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Skradina od 07. studenog 2016. godine

 

GRADONAČELNIK GRADA SKRADINA

objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI UDRUGA GRAĐANA ZA 2017. GODINU

 

Javni poziv
Zaključak
Obrazac

Natječaj za dodjelu stipendija u studijskoj godini 2016-2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD SKRADIN
Gradonačelnik
KLASA: 604-01/16-01/1
URBROJ : 2182/03-01-16-2
Skradin, 28. listopada 2016.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina (Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/09), članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Skradina (Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije, br. 16/15.) i Odluke o visini i broju stipendija u studijskoj godini 2016/2017. (KLASA: 604-01/16-01/1, URBROJ: 2182/03-01-16-1., od 28. Listopada 2016.), Gradonačelnik Grada Skradina, 28. listopada 2016. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija u studijskoj godini 2016./2017.
studentima s područja Grada Skradina

 

Natječaj za dodjelu stipendija
Odluka
Obrazac za prijavu

Pretraga