Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina, klasa: 372-03/17-01/7, urbroj: 2182/03-01-17-1, donesenog od Gradonačelnika, dana 10. ožujka 2017. godine, Grad Skradin objavljuje:

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Tekst natječaja