Analiza stanja predstavlja prvu fazu u izradi Strategije razvoja Grada Skradina. U njoj su prikupljeni i analizirani podatci o trenutnom stanju ključnih razvojnih područja Grada Skradina uključujući demografiju, društvene djelatnosti, gospodarstvo i poslovno okruženje, infrastrukturu, , zaštitu okoliša i civilno društvo. U njoj su istaknute glavne prednosti i nedostatci područja Grada Skradina. One su potom sintetizirane u SWOT (engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi koja prezentira ključne snage i nedostatke lokalnog područja, odnosno prilike i prijetnje iz njegovog okruženja. Na temelju provedene analize stanja kreirane su podloge za pripremu projektnih prijedloga što će uslijediti u narednim fazama strateškog planiraranja. Projektni će prijedlozi biti kreirani kako bi se ojačale prepoznate snage i otklonile, odnosno umanjile slabosti ovoga područja.

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SKRADINA 2015.-2020.