Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi  akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s zakonom i Statutom Grada Skradina.

Gradsko vijeće Grada Skradina ima 13 vijećnika. Hrvatski državljani pripadnici srpske manjine imaju pravo na 3 člana vijeća iz reda svojih pripadnika. Gradsko vijeće može imati i više od 13 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću u skladu s zakonom.

Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka  tekućeg mandata  Gradskog vijeća.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela.

Vijećnik Gradskog vijeća prije nego počne obnašati dužnost vijećnika priseže i potpisuje prisegu.

Način rada Gradskog vijeća uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća, u skladu s Zakonom i Statutom.

 

Gradsko vijeće:

■ donosi statut Grada,

■ donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada

■ osniva i bira članove radnih tijela gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene

zakonom, drugim propisom ili Statutom

■ uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada

■  osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad

■ obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća

 

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SKRADINA

 Katarina Šošić (HDZ)

 

POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SKRADINA

 Miranda Miroslava Paić (HSS)

Jure Mandušić  (HSP AS)

 

VIJEĆNICI:

 1. LUKA MATIĆ (HDZ)
 1. ANTONIO PERIŠA (HDZ)
 1. LEONARD RADNIĆ (HDZ)
 1. ZORAN SLADIĆ (HDZ)
 1. KRISTINA VLAIĆ BUBALO (HDZ)
 1. ŠIME SLADIĆ (HSP AS)
 1. MARKO RAJČIĆ   (LOZA)
 1. TOME RAČUNICA (HNS)
 1. MILENKO MILOVIĆ (SDP)
 1. DRAGAN SMOLIĆ (SDSS)
 1. BRANKO DRAGOVIĆ (Grupa birača BD)

 

Stalna radna tijela Gradskog vijeća:

 –         Mandatna komisija

–          Odbor za izbor i imenovanja

–          Odbor za Statut i poslovnik

–          Komisija za prigovore i pritužbe

  

Radna tijela Gradskog vijeća:

 –         Odbor za mjesnu samoupravu

–          Odbor za priznanja Grada Skradina

–          Odbor za nazive ulica i trgova