REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD SKRADIN

GRADSKO VIJEĆE   

 

 

                                                                                                                                                                                          

            Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ) i članka 26. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 12/01, 4/03, 3/06 i 4/09), Gradsko vijeće Grada Skradina na 2. sjednici, održanoj 30. srpnja  2009. godine donosi

 

S T A T U T

GRADA SKRADINA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Skradina, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Skradina, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Skradina.

 

Članak 2.

Grad Skradin je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Grada Skradina određeni su  zakonom kojim su uređena  područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Grad Skradin obuhvaća područja naselja: Bićine, Bratiškovci, Bribir, Cicvare, Dubravice, Gorice, Gračac, Ićevo, Krković, Lađevci, Međare, Piramatovci, Plastovo, Rupe, Skradin, Skradinsko Polje, Sonković, Vaćani, Velika Glava, Žažvić i Ždrapanj.

Granice područja Grada Skradina idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja Grada.

Granice Grada Skradina mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom  zakonom.

Članak 3.

 

Grad Skradin je pravna osoba.

Sjedište Grada Skradina je u Skradinu, Trg Male Gospe br. 3.

Tijela Grada Skradina imaju pečate.

Opis pečata iz stavka 3. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuju se posebnom odlukom koju donosi Gradonačelnik.

 

 

 

II. OBILJEŽJA GRADA SKRADINA

 

 

Članak 4.

Grad Skradin ima grb i  zastavu.  

Obilježjima iz prethodnog stavka predstavlja se Grad Skradin i izražava se pripadnost Gradu.

Grb i zastava Grada Skradina odobreni su rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/66, URBROJ: 515-10/06-07-3, od 28. rujna 2007. godine na temelju povijesnog grba Grada Skradina.

Gradsko vijeće može posebnom odlukom ustanoviti svečanu pjesmu Grada, te način i uvjete njenog izvođenja.

 

 

Članak 5.

            Grb Grada Skradina je: u plavom na zelenom tlu lik sv. Jeronima kleči okrenut na lijevu heraldičku stranu i drži zlatni/žuti križ, iza, heraldički desno, na srebrnoj/bijeloj stijeni srebrna/bijela kula.

Zastava Grada Skradina je  crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada Skradina u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

 

Članak 6.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Skradina.

O načinu uporabe i zaštite grba i zastave Gradsko vijeće donosi posebnu odluku u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Na temelju mjerila koja odlukom iz prethodnog stavka utvrdi Gradsko vijeće, Gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave Grada Skradina pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.

 

 

Članak 7.

Naziv “Grad Skradin” i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba.

O korištenju naziva “Grad Skradin” i njegovih izvedenica odlučuje Gradonačelnik.

 

 

Članak 8.

Dan Grada Skradina je 30. rujna  – blagdan sv. Jeronima (crkvenog naručitelja), koji se svečano  slavi kao gradski blagdan.

U povodu Dana Grada dodjeljuju se priznanja Grada, te priređuju druge svečanosti u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

 

 

 

 

 

 

 

III. JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 9.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Skradina, a poglavito za iznimne uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i drugih javnih djelatnosti, športa, tehničke kulture,  zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, te  za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 

Članak 10.

Javna priznanja Grada Skradina su:

1. Počasni građanin Grada Skradina

2. Nagrada Grada Skradina za životno djelo,

3. Nagrada Grada Skradina,

4. Plaketa Grada Skradina i

5. Grb Grada Skradina.

             

 

Članak 11.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriteriji za dodjelu, tijela koja provode postupak i postupak dodjele javnih priznanja Grada uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE  SAMOUPRAVE

 

Članak 12.

            U svrhu ostvarenja zajedničkog interesa na unapređenju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, a u okviru samoupravnog djelokruga, Grad Skradin može uspostavljati i održavati suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 13.

            Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan ili trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 14.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji Grada Skradina s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

Sporazum o suradnji Grada Skradina i jedinice lokalne samouprave druge države objavljuje se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

 

 

 

V.  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA

 

 

Članak 15.

Grad Skradin je samostalan u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Skradina kojeg provode ovlaštena državna tijela.

 

Članak 16. 

Grad Skradin u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području i

– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Skradin obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.

            Ukoliko se na način iz prethodnog stavka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

 

 

Članak 17.

            Grad Skradin može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovoga Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem  zajedničkog  tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova, u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje  sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

 

 

Članak 18.

            Gradsko vijeće Grada Skradina može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, a čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na  Šibensko-kninsku županiju, u skladu s njezinim  Statutom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

 

Članak 19.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

 

Članak 20.

            Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom (lokalni referendum).

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u  popis birača Grada.

 

Članak 21.

            Referendum se može raspisati  radi razrješenja Gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način  propisan zakonom.

Članak 22.

            Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži:

–         naziv tijela koje raspisuje referendum,

–         područje za koje se raspisuje referendum,

–         naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojima će birači odlučivati na referendumu,

–         obrazloženje akta ili pitanja o kojem odnosno o kojima se raspisuje referendum,

–         referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će

birači odlučivati i

–         dan održavanja referenduma.

 

 

Članak 23.

            Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Skradina, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

 

 

Članak 24.

            Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

            Gradsko vijeće ne može donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

            O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.

 

 

Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

 

Članak 26.

            Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada (proračunu Grada, aktima o prostornom uređenju, prirezu na porez i dr.), kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje od zborova građana, područje mjesnog odbora od kojeg se traži mišljenje te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 27.

            U slučaju iz članka 26. Statuta, mjesni zbor građana saziva predsjednik Gradskog

vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora, za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 28.

            Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od prijama prijedloga.

 

 

 

 

 

 

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Skradina kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Predstavka mora biti potpisana i na njoj mora biti navedeno ime i prezime građana koji je potpisuju.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije.

 

 

 

VII. TIJELA  GRADA  SKRADINA

 

Članak 30.

      Tijela Grada Skradina su:

1. predstavničko tijelo: Gradsko vijeće,

2. izvršno tijelo: Gradonačelnik.

 

 

1. GRADSKO VIJEĆE

 

Članak 31.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

 

 

Članak 32.  

Gradsko vijeće Grada Skradina donosi:

–  Statut Grada,

–  Poslovnik Gradskog vijeća,

– odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu

Grada,

–  Proračun Grada i Odluku o izvršenju proračuna,

– godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,

–  odluku o privremenom financiranju,

 odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Skradina čija ukupna

              vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,

odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od od 1.000.000,00 kuna, te ako je

stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u Proračunu, a isto je

provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

 

 

 

 

–  odluku o promjeni granice Grada Skradina,

–  uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,

– osniva ustanove, javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za

obavljanje  gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za

Grad, te odlučuje  o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa

zakonom,

– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o

osnivanju  nije drugačije propisano,

– odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne

samouprave u Republici Hrvatskoj te uspostavljanju prijateljske i druge suradnje

Grada s lokalnim jedinicama drugih država, u skladu s ovim Statutom i zakonom,

– raspisuje lokalni referendum,

– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike  Gradskog vijeća,

– osniva radna tijela Gradskog vijeća te bira i razrješava predsjednike i članove istih,

– imenuje  i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim

Statutom,  te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja kad je to propisano

zakonom odnosno drugim aktom,

–  odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Grada

Skradina i dodjeljuje javna priznanja,

–  nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,

– utvrđuje programe razvitka pojedinih djelatnosti i programe javnih potreba od

značenja za Grad,

– odluku o izradi prostornih planova

– prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja Grada,

– uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

– odlučuje o zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom,

– razmatra redovna izvješća Gradonačelnika o njegovom radu, kao i druga tražena

izvješća o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga,

– raspisuje referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika,

– određuje komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati davanjem koncesije i

komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju

komunalnih poslova, utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili

javnog natječaja za davanje koncesije, odnosno za povjeravanje određenih

komunalnih poslova na temelju ugovora,

– odluku o dodjeli koncesije odnosno o povjeravanju komunalnih poslova putem

ugovora, kao i o dodjeli koncesije sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije i

drugim posebnim zakonima,

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnoj osobi u većinskom izravnom

ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanove

koje je osnivač Grad, razmjerno udjelu Grada u vlasništvu,

– odlučuje o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom

vlasništvu Grada i ustanovi koje je  osnivač Grad, za ispunjenje njihovih obveza,

donosi odluke i druge opće i pojedinačne akte koji su mu stavljeni u djelokrug

zakonom i  podzakonskim aktima,

– obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima.

 

 

 

 

 

Članak 33.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih vijećnika, ukoliko je sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika Gradskog vijeća.

O donošenju Statuta Grada, Poslovnika Gradskog vijeća, Proračuna, godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i Odluke o izvršenju proračuna, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, raspisivanju referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika, o raspisivanju lokalnog referenduma, te o drugim pitanjima uređenim Poslovnikom, Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

Način rada Gradskog vijeća uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 34.

            Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno, osim ako Gradsko vijeće ne odluči da se o određenim pitanjima glasuje tajno.

Glasovanje se provodi na način određen ovim Statutom i Poslovnikom.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

 

Članak 35.

Gradsko vijeće ima predsjednika i  dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom.

Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju sukladno strukturi Gradskog vijeća.

            Funkcije predsjednika i potpredsjednika  Gradskog vijeća su počasne i za to obnašatelji spomenutih funkcija ne primaju plaću, ali imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

 

Članak 36.

            Predsjednik Gradskog vijeća:

             – predstavlja Gradsko vijeće,

             – saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

             – predlaže dnevni red sjednica Gradskog vijeća,

             – upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

– održava red na sjednici Gradskog vijeća,

             – usklađuje rad radnih tijela Gradskog vijeća,

 – potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

             – brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

 – brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti vijećnika Gradskog vijeća,

 – brine o javnosti rada Gradskog vijeća,

 – obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća, za slučaj njegove spriječenosti ili odsutnosti, određuje    koji ga od potpredsjednika zamjenjuje na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

 

Članak 37.

            Gradsko vijeće ima 13 vijećnika.

Hrvatski državljani pripadnici  srpske nacionalne manjine imaju pravo na 3 člana vijeća iz reda svojih pripadnika.

Gradsko vijeće može imati i više od 13 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću  u skladu s zakonom.

 

Članak 38.

            Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

 

Članak 39.

            Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

–          ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog

održavanja  sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam

dana prije  podnošenja iste,

–          ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna

sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

–          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u

trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

–     ako odjavi prebivalište s područja Grada Skradina, danom odjave prebivališta,

–     ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje

hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

–          smrću.

 

Članak 40.

            Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 41.

            Vijećnik Gradskog vijeća ima prava i dužnosti:

– sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

– predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na

prijedloge akata,

  – postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

  – postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika, upravi trgovačkih    

    društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, ravnateljima ustanova kojih je Grad osnivač,

  – sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim

    tijelima kojih je član i glasovati,

– prihvatiti se članstva u radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće

– tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada, te u

svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, a za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

 

 

Članak 42.

Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore, povjerenstva i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća.

 

 

Članak 43.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:

  – Mandatna komisija,

  – Odbor za izbor i imenovanja,

  – Odbor za Statut i Poslovnik i

  – Komisija za prigovore i pritužbe.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka  utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 44.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Sastav,  broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka  utvrđuje se  posebnim odlukama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GRADONAČELNIK

 

Članak 45.

            Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo Grada.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

 

 

Članak 46.

            U obavljanju izvršnih poslova Gradonačelnik:

  – priprema prijedloge općih akata, odnosno predlaže Gradskom vijeću donošenje općih

     i drugih akata iz njegove nadležnosti,

  – daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

  – izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Gradskog vijeća,

  – utvrđuje prijedlog Proračuna Grada i izvršenje Proračuna,

  – upravlja nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, u skladu

    sa zakonom, ovim Statutom i općim   aktom Gradskog vijeća,

  -odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna

    vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a

najviše do 1.000.000,00 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina

planirano u Proračunu, a isto je provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

– upravlja prihodima i rashodima Grada,

  – upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada

  – usmjerava  djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog

    djelokruga,

  – donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i službi Grada

     Skradina,  Pravilnik  o pravima i obvezama službenika i namještenika,

     Pravilnik o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja te

     odlučuje o drugim  pitanjima iz radnih odnosa za koje je ovlašten na temelju zakona i

     drugih propisa,

  –  utvrđuje Plan prijama u službu u upravna tijela Grada,

  –  imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada, kao i druge osobe za čije je

imenovanje ili razrješenje zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom ovlašten,

– potvrđuje imenovanje zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva,

– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih

i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

– razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

– donosi obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti i sklapa

ugovor o koncesiji,  kao i drugih koncesija  sukladno posebnom zakonu, 

– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za  obavljanje

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

– do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za prethodnu godinu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup

poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća

kojom se uređuje zakup poslovnog prostora,

–   rukovodi, a u katastrofama i velikim nesrećama izravno zapovijeda, operativnim snagama

zaštite i spašavanja  na području Grada

– organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i

poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

– predlaže  Gradskom vijeću osnivanje i prestanak, statusne promjene i  preoblikovanja

ustanova, trgovačkih društava i drugih  pravnih osoba čiji je Grad osnivač,

– obavlja nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora, kao i druge poslove u

vezi s mjesnom samoupravom za koje je ovlašten zakonom ili drugim aktom,

– raspisuje izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

– osniva stalna ili povremena radna tijela u skladu sa zakonom, drugim propisom i aktima

Grada, za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti,

– odobrava uporabu naziva Grada i njegovih izvedenica, grba i zastave Grada, pravnim i

fizičkim  osobama, sukladno odredbama zakona i odluke Gradskog vijeća,

– zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i

drugim propisima,

– daje punomoć za zastupanje Grada,

–  donosi Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika Grada Skradina,

– daje upute, smjernice i naloge za rad u okviru svoje nadležnosti,

– odlučuje o pokroviteljstvu

– donosi Plan nabave, sve ostale odluke u svezi javne nabave i odgovorna je osoba u svim

postupcima javne nabave u skladu s zakonom,

– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom,

ovim Statutom ili drugim aktom.

 

Članak 47.

            Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada.

Gradonačelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada.

 

 

Članak 48.

            Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati  od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

 

Članak 49.

            Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

1. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom

povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana

otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, Gradonačelnik je dužan u

roku od 8 dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Šibensko-

kninskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad

zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

2. ima pravo obustaviti od primjene akt vijeća mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u

suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Članak 50.

           Gradonačelnik  ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

            Zamjenik gradonačelnika mora biti iz redova srpske nacionalne manjine Grada Skradina

            Ako se na izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika ne ostvari pravo nacionalne manjine iz stavka 2. ovog članka, provode se dopunski izbori i gradonačelnik u tom slučaju ima dva zamjenika.

Članak 51.

Gradonačelnik svoju dužnost obavlja profesionalno, a njegov zamjenik u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost odlučuje hoće li dužnost na koju je izabrani obavljati profesionalno.

Osobe iz prethodnog stavka ovog članka koje svoju dužnost obavljaju profesionalno za vrijeme obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću, kao i druga prava iz rada sukladno posebnim zakonima.

Zamjenik gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju počasno imaju pravo na naknadu troškova za rad, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti, gradonačelnika zamjenjuje zamjenik gradonačelnika kojeg on odredi posebnom odlukom.

Pod dužom odsutnošću smatra se period od mjesec dana i više.

 

 

Članak 52.

            Sjednicama Gradskog vijeća nazoči gradonačelnik i zamjenik  gradonačelnika.

 

 

Članak 53.

            Gradonačelnik može posebnom odlukom obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svom zamjeniku, ali time ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njegovo obavljanje.

Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 54.

            Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

– danom podnošenja ostavke,

– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu  zatvora u

trajanju dužem od jednog mjeseca,

– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela

protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih

međunarodnim pravom,

– danom odjave prebivališta s područja Grada,

– danom prestanka hrvatskog državljanstva,

– smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavješćuje Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika.

Ako  mandat Gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika kojeg je on odredioposebnom odlukom.

 

Članak 55.

            Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom zakonom.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

 

 

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH  MANJINA

 

 

Članak 56.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Skradinu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

 

                   Članak 57.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Skradinu imaju pravo:

–          predlagati tijelima Grada Skradina mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina  u Gradu Skradinu, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,

–    isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Skradina,

–     biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a

tiče se položaja nacionalne manjine.

 

 

 

 

 

 

 

Članak 58.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Skradina, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

 

Članak 59.

            Na području Grada Skradina pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Skradina isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

 

 

Članak 60.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine,  i to:

– u sastavu svojih pečata i žigova,

– na natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i

svečanim prostorijama,

– u zaglavljima službenih akata koje donose.

 

 

Članak 61.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili

svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

 

Članak 62.

Grad Skradin u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, a poradi očuvanja njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad Skradin osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u skladu s posebnim propisima i aktima Grada.

 

IX. UPRAVNA TIJELA

 

Članak 63.

            Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Skradina utvrđenih zakonom i ovim Statutom te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad ustrojava se Jedinstveni upravni odjel, Ured gradonačelnika, služba Tajništva Grada i Služba za proračun i financije (u daljnjem tekstu: upravni odjel i službe Grada).

Ustrojstvo i djelokrug upravnog odjela, te službi Grada uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.

Upravnim odjelom, te službama Grada upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

 

Članak 64.

Upravni odjel i službe Grada u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere, za koje su ovlašteni zakonom i drugim aktima.

 

 

Članak 65.

            Upravni odjel i službe Grada samostalni su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

 

 

Članak 66.

            Sredstva za rad upravnog odjela i službi Grada osiguravaju se u Proračunu Grada Skradina, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

 

X. JAVNE SLUŽBE

 

Članak 67.

Grad Skradin u  okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

 

Članak 68.

            Grad Skradin osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 67. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba ili vlastitih pogona sukladno zakonu.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Skradin može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

Članak 69.

U trgovačkim društvima koje osniva Grad  u svom vlasništvu skupštinu društva čini Gradonačelnik.

            U trgovačkim društvima u kojima Grad  ima udjele ili dionice Gradonačelnik odnosno od njega imenovan ovlaštenik je član skupštine društva.

 

 

Članak 70.

Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine trgovačkog društva, odnosno ustanove, te način raspolaganja s dobiti.

 

 

 

 

 

 

 

Članak 71.

            Grad nadzire rad i vodi brigu o zakonitom  i racionalnom  radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

            Direktori trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, ravnatelji ustanova kojih je Grad osnivač, direktor Turističke zajednice Grada Skradina i drugi proračunski korisnici, dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti Gradonačelniku izvješće o poslovanju ili drugo traženo izvješće, koje se upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 72.

            Na području Grada Skradina osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 73.

Inicijativu i prijedlog (u daljnjem tekstu: prijedlog) za osnivanje mjesnog odbora, mogu dati:

– 20% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje

mjesnog  odbora , odnosno izdvajanje i pripajanje drugom mjesnom odboru,

– organizacije i udruženja građana,

– Gradonačelnik.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka predlagatelji iz točke 1. i 2. upućuju u pisanom obliku  Gradonačelniku radi pribavljanja mišljenja o prijedlogu.

Prijedlog mora sadržavati podatke o:

1. podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

2. nazivu mjesnog odbora,

3. području i granicama mjesnog odbora,

4. sjedištu mjesnog odbora,

5. osnove pravila mjesnog odbora

6. izvorima financiranja,

7. obrazloženje opravdanosti i potrebe osnivanja mjesnog odbora, odnosno promjene

područja mjesnog odbora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 74.

Gradonačelnik utvrđuje je li prijedlog iz članka 73. ovog Statuta podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Gradonačelnik  utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da isti  u roku od 15 dana dopuni.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Odboru za mjesnu samoupravu, a potom, Gradskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 75.

            Kada Gradonačelnik ocijeni da su ispunjeni uvjeti za osnivanje predloženog mjesnog odbora, Gradonačelnik će pripremiti odgovarajući prijedlog izmjena odnosno dopuna Statuta Grada Skradina.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću s prijedlogom izmjena i dopuna Statuta, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 90 dana od prijema prijedloga.

Članak 76.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: vijeće).

 

Članak 77.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradonačelnik u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora, odnosno najkasnije u roku od 60 dana prije isteka mandata vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 78.

            Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Mandat članova vijeća traje četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora u Gradu Skradinu.

Predsjednik i članovi vijeća svoje dužnosti obavljaju počasno.

 

 

Članak 79.

            Broj članova vijeća mjesnog odbora, uključujući i predsjednika, određuje se prema broju stanovnika na području mjesnog odbora, na način da:

– mjesni odbori do 500 stanovnika imaju 5 članova,

– mjesni odbori s više od 500 stanovnika imaju 7 članova.

Za člana vijeća može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 80.

Član vijeća ima pravo i dužnost:

1. nazočiti sjednicama vijeća i zborovima građana,

2. predlagati vijeću  razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća,

4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće.

Član vijeća ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 81.

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

2. donosi pravila mjesnog odbora,

3. donosi financijski plan i godišnji obračun,

4. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

5. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

6. saziva mjesne zborove građana za područje ili za dio područja mjesnog odbora,

7. odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u Proračunu Grada za pojedine namjene,

8. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada,

9. surađuje s udrugama  na svom području u pitanjima od interesa za građane svojeg

područja,

10. predlaže program razvoja svoga područja  sukladno planovima Grada,

11. daje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada,

12. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi i predlaže program razvoja komunalne

infrastrukture na svom području,

13. predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređenje okoliša te za poboljšanje uvjeta

života na području mjesnog odbora,

14. predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi na svom području,

15. predlaže mjere i aktivnosti na poboljšanju uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba

te zadovoljavanju zdravstvenih, kulturnih, sportskih i drugih potreba na svom području,

16. daje mišljenje Gradskom vijeću o inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih

odbora i promjenu područja mjesnog  odbora,

17. daje inicijative za izmjene akata koje donose tijela Grada, a koji su od neposrednog

interesa za građane s tog područja,

18. obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima

Gradskog vijeća.

 

Članak 82.

Vijeće tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća:

1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje

akte vijeća,

3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

4. saziva mjesni zbor građana prema odluci vijeća,

5. vodi mjesni zbor građana, ukoliko vođenje zbora nije povjerio drugom članu vijeća,

6. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

7. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.

Predsjednik vijeća za svoj rad odgovara vijeću, a za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada odgovara Gradonačelniku.

 

 

Članak 83.

            Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Program rada sadrži i izvore sredstava za ostvarivanje programa, a donosi se do kraja listopada tekuće godine za narednu godinu.

Program rada dostavlja se gradonačelniku na prethodnu suglasnost.

 

 

Članak 84.

            Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća, način odlučivanja, način sazivanja i način rada mjesnih zborova,  te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

 

Članak 85.

Sredstva za osiguranje nužnih troškova vezanih za poslovanje mjesnog odbora (minimalni administrativni i slični troškovi), kao i sredstva za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Grada osiguravaju se u Proračunu Grada.

Za financiranje djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovoga članka, mjesni odbori mogu osigurati i druga sredstva, kao što su:

– prihodi od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

– dotacije pravnih subjekata i građana,

– druga nespomenuta sredstva.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno postojećim propisima.

 

Članak 86.

            Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

 

Članak 87.

            Vijeće, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zborovi građana mogu se sazivati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova (naselje, dio naselja, stambeni blok itd.).

Zbor građana vodi predsjednik vijeća ili član vijeća kojeg odredi vijeće.

 

Članak 88.

Na zborovima građana odluke se donose javnim glasovanjem, osim ako se na samom zboru većinom glasova nazočnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Način sazivanja i način rada zbora građana detaljnije se uređuju Pravilima mjesnog odbora.

 

Članak 89.

            Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel i službe Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela i službi Grada.

 

Članak 90.

            Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

            Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada raspustiti vijeće mjesnog odbora i imenovati povjerenika ako ono učestalo krši zakon, Statut i druge opće akte Grada, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

XII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  GRADA  SKRADINA

Članak 91.

            Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Skradinu, čine imovinu Grada Skradina.

 

Članak 92.

            Imovinom Grada upravljaju, koriste se i raspolažu Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

 

Članak 93.

            Grad Skradin ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Skradina su:

1. gradski porezi, prirez na porez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i

posebnim odlukama Gradskog vijeća,

2. prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i imovinskih prava,

3. prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u

kojima Grad ima udjele ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Gradsko vijeće,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad propiše u skladu sa

zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima sa Šibensko-kninskom županijom i Republikom

Hrvatskom,

7. sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 94.

            Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Skradina iskazuju se u Proračunu Grada.

Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci Proračuna moraju biti utvrđeni u Proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

 

Članak 95.

            Proračun Grada Skradina i Odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 96.

Gradonačelnik je obvezan podnijeti Prijedlog proračuna Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenoga  tekuće za narednu godinu.

 

Članak 97.

            Gradsko vijeće donosi Proračun Grada za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanom zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 98.

            Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama Proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

 

Članak 99.

Gradonačelnik je obvezan podnijeti Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, a polugodišnji

izvještaj o izvršenju Proračuna najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.

 

Članak 100.

Grad se može zaduživati, sukladno posebnom zakonu.

 

Članak 101.

Grad Skradin može davati suglasnost za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je Grad osnivač, razmjerno svojem vlasničkom udjelu, u skladu s posebnim zakonom, drugim propisima i aktima grada.

 

Članak 102.

            Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i učinkovitost materijalnog i financijskog poslovanja Grada nadzire Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

XIII. AKTI GRADA

Članak 103.

            Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 104.

            Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, naloge, naputke, preporuke, mišljenja i rješenja, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 105.

            Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

 

Članak 106.

            Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 103. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada.

 

Članak 107.

            Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Šibensko – kninske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 108.

            Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Skradin osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

 

Članak 109.

            Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Šibensko – kninskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu.

 

 

 

 

Članak 110.

            Opći akti se prije nego što stupe na snagu objavljuju  u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

Članak 111.

            Detaljnije odredbe o aktima Grada Skradina, postupku donošenja i objavi akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

XIV. JAVNOST RADA

 

Članak 112.

            Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Bez nazočnosti javnosti mogu se održavati sjednica ili dio sjednice Gradskog vijeća kada se raspravlja o pitanjima koja su sukladno posebnim propisima označena određenim stupnjem povjerljivosti.

Sjednice Gradskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem te održavati putem video veze (videokonferencija), ukoliko su za to ispunjeni neophodni tehnički preduvjeti.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 113.

            Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

1. javnim održavanjem sjednica,

2. izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

3. objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom vjesniku šibensko-kninske županije“.

Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:

1. održavanjem konferencija za medije,

2. izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

3. objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

XV.  SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 114.

            Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 115.

            Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

XVI .  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 116.

            Prijedlog za promjenu Statuta Grada može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će prihvatiti prijedlog o promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 117.

            Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju odredbi Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj: 12/01, 4/03, 3/06 i 4/09) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

 

Članak 118.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 12/01, 4/03, 3/06 i 4/09).

 

Članak 119.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko- kninske županije“.

KLASA: 012-03/09-01/2

URBROJ: 2182/03-02-09-1

Skradin, 30. srpnja 2009.g.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SKRADINA

 

                                                                                         P R E D S J E D N I CA

                                                                               G R A D S K O G  V I J E Ć A

 

Katarina Šošić, v.r.