Poštovani posjetitelji,
karte i planovi su u zip arhivama te pdf dokumentima:

Prostorni plan Grada Skradina
PPUG Skradin Izmjene i dupune 1, 2008. god.
PPUG Skradin Izmjene i dupune 2
UPU Zona Kosa zip arhiva sa cjelokupnom dokumentacijom, dostupna za preuzimanje.
UPU Krković-Lađevci