GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI UDRUGA GRAĐANA ZA 2019. GODINU

Objavljeno: 26.11.2018, 12:09h

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Skradina od 26. studenog 2018. godine

 

GRADONAČELNIK GRADA SKRADINA

objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI UDRUGA GRAĐANA ZA 2019. GODINU

 

 1. PREDMET NATJEČAJA

 

Javne potrebe u područjimakulture, športa i društvenih djelatnosti udruga građana koje imaju sjedište, odnosno djeluju na području Grada Skradina i čije su djelatnosti od posebnog interesa za Grad, a za koje se sredstva osiguravaju, prema finacijskim mogućnostima, iz proračuna Grada jesu: programi, odnosno aktivnosti, akcije i manifestacije od interesa za Grad.

 

 1. PODRUČJE FINANCIRANJA

 

U programu javnih potreba Grada Skradinaza 2019. Godinu u skladu sa pozitivnim propisima uvrstit će se:

 

 1. U području kulture- financiranje ili sufinaciranje programskih djelatnosti udruga u kulturi, te njihovih posebnih programa koji su od interesa za Grada Skradin, kao i programa kulturnog stvaralaštva djece i mladeži.
 2. U području športa- financiranje ili sufinaciranje programskih djelatnosti udruga u športu, te njihovih posebnih programa koji su od interesa za Grada Skradin, kao i programa provođenja športskih aktivnosti djece i mladeži.
 3. U području društvenih djelatnosti- finaciranje ili sufinaciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karaitativnih udruga, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čojekova zdravlja i prirodne baštine svih drugih humanitarnih organizacija.

 

 1. UVJETI ZA PRIJAVU

 

Prijedloge projekata mogu podnijeti udruge:

 

 • Koje su registrirane temeljem Zakona o udrugama („NN“ broj 88/01 i broj 74/14) i koje djeluju na području Grada Skradina,
 • Čije se djelovanje mora odnositi na jedno od područja navedenih u ovom pozivu, što je vidljivo iz Izvatka iz Registar udruga,
 • Čiji prijedlozi projekata prvenstveno zadovoljavaju opće potrebe i služe općem dobru i posljedično za strukovne potrebe svojih članova,
 • Koje pri provedbi projekata neposredno rade s korisncima ili članovima udruge,
 • Koje transparentno vode finacijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

 

Ovim pozivom neće se finacirati:

 • Udruge koje ne izvršavaju svoje obveze iz do sada odobrenih projekata i koje ne dosatvljaju redovita finacijska izvješća o utrošku sredstava, odobrenih iz proračuna Grada Skradina,
 • Udruge koje nisu upisane u Registar udruga Republike Hrvatske
 • Udruge kojima statut nije usklađen s novim Zakonom o udrugama

 

 1. SADRŽAJ I NAČIN PRIJAVE

 

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte i programe prijaviti na posebnom obrascu na kojem moraju biti jasno navedeni:

 • Opći podatci udruge, izvješće o radu i realizaciji programa u tekućoj godini (do datuma prijave), finacijsko izvješće u tekućoj godini (do datuma prijave), ciljevi i aktivnosti koje će se provoditi, očekivani rezultati, ciljana skupina, osobe odgovorne za provedbu i proračun projekta/programa.
 • Projekt mora biti osmišljen i koncipiran tako da je u svakom trenutku moguće vršiti kontrolu i nadzor nad provođenjem pojedinih aktivnosti i utroškom odobrenih sredstava, što će se regulirati posebnim ugovorom o finacijskoj potpori,

 

Prijedlog projekta mora sadržavati:

 

 • Detaljno ispunjen Obrazac,
 • Presliku izvatka iz Registar udruga RH, ne stariju od tri mjeseca od dana raspisivanja poziva (samo za udruge koje se prvi put javljaju na natječaj)
 • Presliku važećeg statuta udruge (samo za udruge koje se prvi put javljaju na natječaj)

 

 1. KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE I PREDNOSTI PRI ODABIRU

 

 1. Kultura i šport

 

U osnovne kriterije za ocjenjivanje projekata spadaju:

 

 • Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa,
 • Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju projekata predlagatelja,
 • Organizacijski ljudski materijalni resursi za provedbu projekta,
 • Realan odnos troškova i očekivanih rezultatat projekta,
 • Imaju jasno utvrđen cilj i očekivane rezultate te detaljno razrađen proračun i plan aktivnosti provedbe projekta,
 • Osmišljen plan djelovanja prema publici, a posebno prema djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje
 • Predstavljanje kulture i športa Grada Skradina u Hrvatskoj i svijetu-usmjerenost sadržaja na njegovanje i očuvanje indentiteta Grada Skardina

 

Prednost pri odabiru imaju projekti koji:

 

 • Se provode u partnerstvu s drugim udrugama ili ustanovama
 • Pored kvalitete sadržaja uvode i inovativnost u provođenju projekata
 • Uključuju rad volontera
 • Pored vlastitih sredstava imaju i sredstva iz drugih izvora u provedbi programa/projekta
 • Sadrži realan odnos troškova i očekivanih rezultata
 • Održivost projekta
 • Projekti koji su praćeni medijski i od publike

 

 1. Društvene djelatnosti

 

U osnovne kriterije za ocjenjivanje projekata spadaju:

 

 • Neposredni doprinos rješavanju problema koji su od općeg interesa z alokalnu zajednicu
 • Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i skustvo u provođenju projekata predlagatelja,
 • Organizacijski i ljudski meterijalni resursi za provedbu projekta,
 • Realan odnos troškova i očekivanih rezultata projekata,
 • Imaju jasno utvrđen cilj i očekivane rezultate t edetaljno razrađen proračun i plan aktivnosti provedbe projekta.

 

Prednost pri odabiru imaju projekti koji:

 

 • Se provode u partnerstvu s drugim udrugama ili ustanovama
 • Pored kvalitete sadržaja uvode i inovativnost u provođenju projekata
 • Uključuju rad volontera
 • Pored vlastitih sredstava imaju i sredstva iz drugih izvora u provedbi programa/projekta
 • Sadrži realan odnos troškova i očekivanih rezultata
 • Održivost projekta
 • Projekti koji su praćeni medijski i od publike

 

 1. POSTUPAK OCJENJIVANJA PROJEKTA

 

Odabir i vrednovanje prijavljenih projekata, provest će povjerenstvo za provedbu javnog poziva finaciranja programa/projekata udruga u području kulture, športa i društvenih djelatnosti u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

 1. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Popunjen obrazac s potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

GRAD SKRADIN, Trg Male Gospe 3, 22 222 Skradin s naznakom: Natječaj za prijavu projekata udruga iz područja kulture, športa i društvenih djelatnosti koji će se (su)finacirati iz Proračuna Grada Skradina za 2019. godinu- ne otvarati.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Skradina, a rok za podnošenje prijava traje od 26. studenog do 21. prosinca 2018.

Kompletna natječajna dokumentacija za vrijeme trajanja natječaja može se preuzeti u Gradu Skradinu, Trg Male Gospe 3 i na službenim stranicama Grada Skradina http://www.grad-skradin.hr

Nepotpuni i nepravovremeno dostavljeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanom obrascu neće se uzeti u razmatrati. Također, obrazac mora biti čitko ispunjen elektroničnim putem (ne može se ručno ispunjavati).

 

Dodatne informacije u svezi provođenja ovog natječaja mogu se dobiti u Gradu Skradinu na broj telefona 771-076 te na email: grad.skradin@si.t-com.hr

 

NE POSTOJI PRAVNA OBVEZA PREMA KOJOJ BI SE NEKOME MORAO PRIHVATITI PROJEKT ILI PROGRAM I NEJGOVO FINACIRANJE

 

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Javni poziv docx 18.34 KB
2.) Obrazac društveni kultura 2019 doc 168.00 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2019   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja