GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 23.06.2022, 11:40h

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina održat će se  u četvrtak 23. lipnja 2022.g. u prostorijama Kulturnog centra u Skradinu, Antuna Becića 2, s početkom u 10,30 sati.

U prostorijama Kulturnog centra u Skradinu održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina,  s početkom u 10,30 sati. Od 13 vijećnika, sjednici je nazočilo 10 vijećnika koji su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red. Za sjednicu je utvrđen dnevni red s 6. točaka. Na sjednici su, sukladno utvrđenom dnevnom redu, doneseni slijedeći dokumenti: Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o poslovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Skradin.

Nadalje, sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa usvojen je Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Skradina kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama  kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Na kraju sjednice, Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,  Odluku o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje, te Zaključak o davanju  suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta komunalne usluge korištenja javnog WC-a. Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

Prije rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku, te je verificiran Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 27. svibnja 2022.g.

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja