GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Poziv vlasnicima nekretnina u K.O. Dubravice u postupku izvođenja radova na rekonstrukciji nekategorizirane prometnice Dubravice-Grahovo

Objavljeno: 16.04.2021, 13:12h

Grad Skradin bit će investitor radova rekonstrukcije nekategorizirane prometnice Dubravice-Grahovo. Za predmetni zahvat izdan je, te potvrđen parcelacijski elaborat od PUK Šibenik, klasa: 932-06/2020-02/2436, urbroj: 541-26-01/3-20-6,  dana 10.12.2020.g., izrađen od strane Geodetska mjerenja d.o.o., Šibenik, na temelju i u skladu s pravomoćnom Lokacijskom dozvolom od dana 09.09.2020.g., klasa: UP/I-350-05/19-01/000014, urbroj: 2182/1-16-20-0007, izdanom od Šibensko-kninske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Sjedište Šibenik, dana 14.08.2020.g.

U postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa pozivaju se vlasnici  slijedećih nekretnina u K.O. Dubravice:

čest.br. 912 (nove oznake 912/2, površine 330m2), 913/1 (nove oznake 913/5, površine 303m2), 968/4 (nove oznake 968/10, površine 54m2), 968/6 (nove oznake 968/9, površine 11m2), 969/1 (nove oznake 969/6, površine 14m2), 969/2 (nove oznake 969/7, površine 16m2), 969/3 (nove oznake 969/8, površine 14m2), 969/4 (nove oznake 969/9, površine 16m2), 969/5 (nove oznake 969/10, površine 12m2), 970/1 (nove oznake 970/3, površine 46m2), 970/2 (nove oznake 970/4, površine 57m2), 972 (nove oznake 972/2, površine 557m2), 978/1 (nove oznake 978/3, površine 31m2), 978/2 (nove oznake 978/4, površine 20m2), 979/1 (nove oznake 979/8, površine 22m2), 986 (nova oznaka 986/2, površine 66m2), 988/2 (nova oznaka 988/5, površine 15m2), 988/3 (nova oznaka 988/4, površine 23m2), 989 (nova oznaka 989/2, površine 316m2), 990/1 (nove oznake 990/3, površine 730m2) i 991 (nove oznake 991/2, površine 740m2),

da se jave u gradsku upravu Grada Skradina, Trg Male Gospe 3, od 19. do 26.04.2021.g. sa dokazima o pravu vlasništva, radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva na naprijed navedenim nekretninama.

Na temelju procjene stalnih sudskih vještaka vlasnicima se nudi naknada za zemljište u slijedećim iznosima:

  • Građevinsko zemljište: 68,66 kn/m² – 91,55 kn/m²
  • Poljoprivredno zemljište: 21,00 kn/m²
  • Građevinske i poljoprivredne poboljšice prema procjeni vještaka za svaku pojedinu nekretninu.   

Rok isplate naknade na temelju sklopljenih nagodbi je trideset (30) dana od dana potpisa nagodbe.                                                                                              

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Poziv vlasnicima nekretnina u K.O. Dubravice u postupku izvođenja radova na rekonstrukciji nekategorizirane prometnice Dubravice Grahovo doc 123.00 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja