GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis.“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona znači „uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru janog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Skradinu na slijedeće načine:

  • pisanim putem na adresu:

Grad Skradin

Trg Male Gospe br. 3

22222 Skradin

  • putem elektroničke pošte:

grad.skradin@si.t-com.hr

  • telefaksom na broj:

022/771-051

  • telefonom na broj:

022/771-076

službenica za informiranje: Ana Dujić

 

O zahtjevu za pristup informaciji tijelo javne vlasti odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.


 

ZAKONI I PROPISI

  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 85/15)
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/14)
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 15/14)
# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zahtjev za pristup informacijama doc 54.50 KB
2.) Zahtjev za ponovnu uporabu informacije doc 52.50 KB
3.) Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija doc 42.50 KB
4.) Žalba protiv rješenja pristup informacijama doc 42.50 KB
5.) Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija doc 37.00 KB
6.) Žalba šutnja uprave pristup informacijama doc 34.50 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja