Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

ITU - Integrirana teritorijalna ulaganja

ITU - Integrirana teritorijalna ulaganja

  Objavljeno: 01.07.2024, 09:09h

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je donijelo je Odluku kojom se grad Šibenik utvrđuje kao područje za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja i dobiva priliku za korištenje EU sredstava iz navedenog mehanizma u financijskom razdoblju 2021.- 2027. godine. 

Urbano područje Šibenik čine grad Šibenik, kao središte, grad Skradin i općina Bilice. Osnovni kriteriji za ulazak u obuhvat urbanog područja su udio dnevnih migracija zaposlenih u grad Šibenik od minimalno 30% te obveza postojanja prostornog kontinuiteta. Grad Skradin i općina Bilice udovoljavaju navedenim kriterijima i zajedno s gradom Šibenikom čine kontinuirano urbano područje. Predstavnička tijela Općine Bilice i Grada Skradina donijela su Odluku o prethodnoj suglasnosti za ulazak u sastav urbanog područja Šibenik. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potvrdilo je dostavljeni prijedlog obuhvata Urbanog područja Šibenik. Grad Šibenik započeo je s postupkom izrade Strategije razvoja urbanog područja Šibenik do 2027. godine (SRUP). Provedena je jednostavna nabava usluge izrade Strategije urbanog područja Šibenik. Ugovor je potpisan s odabranim ponuditeljem tvrtkom Urbanex d.o.o., na iznos od 167.900,00 kn + PDV. Kao prvi korak u postupku izrade SRUP-a Grad Šibenik prikupio i, izrađivaču strategije, dostavio podatke potrebne za cjelovitu analizu stanja, te je započeo s pripremama za održavanje tematskih participativnih radionica i aktivnosti kao dopunu analizi stanja konkretnim informacijama s terena i potvrđivanje zaključaka o postojećem stanju u prostoru.

SRUP Šibenik predstavlja temelj za provedbu projekata koji će se financirati putem ITU mehanizma, a izrada dokumenta odvijala se u 3 faze:

  • FAZA 1 - Izrada analize stanja, SWOT analize i nacrt vizije, definirane Urbanog područja Šibenik
  • FAZA 2 - Izrada strateškog okvira
  • FAZA 3 - Dostava cjelokupnog dokumenta.

Tijekom provedbe projekta osnovano je Partnersko vijeće urbanog područja Šibenik (32 člana) radi sudjelovanja u donošenju SRUP-a, utvrđivanja prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj cijelog urbanog područja te njihove provedbe i praćenja. Osnovano je i Koordinacijsko vijeće urbanog područja Šibenik kao tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe SRUP-a. Članovi Koordinacijskog vijeća su gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave iz urbanog područja Šibenik te njihovi zamjenici. Na temelju Mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije za SRUP Šibenik potrebno je bilo i provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Provedbom postupka jednostavne nabave ugovorena je tvrtka Dvokut- ECRO d.o.o. U skladu sa Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. ugovoren je i postupak ex ante vrednovanja SRUP-a Šibenik za koji je ugovoren stručnjak Josip Faričić, prof. dr. sc. Strategija je definirala razvojne prioritete: postturistički razvoj, plavi razvoj, zeleni razvoj, mobilni građani i postpandemijska revitalizacija. Dokumenti SRUP Šibenik i SPUO Strategije razvoja urbanog područja Šibenik upućeni su na javnu raspravu. Javno izlaganje dokumenata održano je u prosincu 2022. godine. Po okončanju postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Partnersko vijeće je donijelo odluku o davanju pozitivnog mišljenja na konačni nacrt SRUP-a Šibenik, nakon čega je pozitivno mišljenje dalo i Koordinacijsko vijeće.

Po završetku postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavilo je Gradu Šibeniku pozitivno mišljenje o provedenom postupku. Također je dostavljeno i završno izvješće ex ante vrednovanja od strane ugovorenog stručnjaka. Strategije razvoja ubranog područja Šibenik usvojena je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika održanoj 14. prosinca 2023. godine.

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Integriranog teritorijalno programa u financijskom razdoblju 2021.-2027. Gradu Šibeniku dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt Izrada strategije razvija urbanog područja Šibenik (broj ugovora: IP 3.1.02.0006). Ugovor je potpisan u veljači 2024. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u funkciji Upravljačkog tijela, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije, u funkciji Posredničkog tijela za provedbu operacija i Grada Šibenika kao Korisnika projekta. Troškovi prihvatljivi za financiranje u okviru projekta, a koji također predstavljaju i rezultate projekta su troškovi izrade Strategije razvoja urbanog područja Šibenik i strateške procjene utjecaja na okoliš kao i troškovi vanjske usluge provedbe ex ante vrednovanja Strategije.

Ukupna vrijednost projekta je 54.364,03 €, od čega su 46.209,42 € bespovratna sredstva Europske unije, odnosno 85%.

Cilj projekta je izrada Strategije razvoja urbanog područja Šibenik, kao preduvjet za sudjelovanje u ITU mehanizmu i financiranje projekata identificiranih kao ključne za ravnomjeran razvoj cijelog urbanog područja Šibenik.


Više informacija na web stranicama Grada Šibenika: https://www.sibenik.hr/projekti/itu-integrirana-teritorijalna-ulaganja/100.html