Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Skradina- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Skradina- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

  Objavljeno: 25.01.2023, 13:27h

Zakon o gospodarenju otpadom ( „ Narodne novine“ broj 84/21) propisuje javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada kao javnu uslugu od općeg interesa.

Temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge koja sadrži:

 1. kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada
 2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
 3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima
 4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
 5. područje pružanja javne usluge
 6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena
 7. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
 8. odredbe o načinu pojedinačnog korištenje javne usluge
 9. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika
 10. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge
 11. način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima
 12. odredbe o ugovornoj kazni i
 13. opće uvjete ugovora s korisnicima.

 Temeljem članka 66. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom, o navedenoj Odluci  potrebno je provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

 Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama , jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i lokalnu samoupravu Grada Skradina izradio je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Skradina (u daljnjem tekstu: Odluka).

  S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Skradina uključi u pripremu konačnog prijedloga Odluke provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom prijedloga Odluke, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke te u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

 

 Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom  24. veljače 2023. godine.

 

  Primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti putem priloženog Obrasca za savjetovanje ili direktno na adresu elektronske pošte:

grad.skradin@si.t-com.hr.