Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Skradina radi izgradnje obiteljske kuće

ISTEKLO     od 07.12.2023. do 07.02.2024.

Raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava građenja na rok od 99 (slovima: devedesetdevet) godina, radi izgradnje obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Skradina i to:

KATASTARSKA

ČESTICA

POVRŠINA

K.Č.

(m2)

POČETNA TRŽIŠNA KUPOPRODAJNA CIJENA (EUR/KN)

POČETNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST GODIŠNJE NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA (EUR/KN)

JAMČEVINA (10% početne tržišne vrijednosti godišnje naknade za osnivanje prava građenje)

K.O.

DUBRAVICE

Dio 900/5

1000 m2

9.310,00 eur/

70.146,20 kn

139,65 eur/

1.052,19 kn

13,96 eur/

105,21 kn

434/19

462 m2

4.310.46 eur/

32.477,16 kn

64,65 eur/

487,15 kn

6,46 eur/

48,71 kn

434/18

452m2

4.217,16 eur/

31.774,19 kn

63,25 eur/

476,55 kn

6,32 eur/

47,65 kn

434/21

625 m2

5.831,25 eur/

43.935,55 kn

87,46 eur/

659,03 kn

8,74 eur/

65, 90 kn

434/22

519 m2

4.842,27 eur/

36.484,08 kn

72,63 eur/

547,26 kn

7,26 eur/

54,72 kn

U odnosu na prostorno plansku dokumentaciju, nekretnine na kojima se osniva pravo građenja nalaze se unutar građevinske zone, sukladno Prostornom plana uređenja Grada Skradina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 6/01, 6/08, 13/15 i 14/18  ) .