Gradsko vijeće Grada Skradina ima 13 vijećnika.

Hrvatski državljani pripadnici srpske manjine imaju pravo na zastupljenost u Gradskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o lokalnim izborima.

Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora a koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.

Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odlukom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Gradskog vijeća.

Način rada Gradskog vijeća uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća, u skladu s Zakonom i Statutom.


Gradsko vijeće:

 • donosi statut Grada,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, te bira,  imenuje i razrješuje  i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća

 

Gradsko vijeće ima predsjednika i  prvog i drugog potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Statutom  i Poslovnikom Gradskog vijeća.


PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SKRADINA

 • Nadija Zorica (HDZ)

POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SKRADINA

 • Kristina Vlaić Bubalo (HDZ) – prva potpredsjednica
 • Florijan Žižić (nezavisni vijećnik) – drugi potpredsjednik

VIJEĆNICI:

 1. Ivan Banić (nezavisni vijećnik)
 2. Davor Brajković (HDZ)
 3. Dalibor Damjanić (kandidacijska lista grupe birača – ŽELJKO BAJALICA)
 4. Dražen Kartelo (HDZ)
 5. Antonia Maretić (HDZ)
 6. Fabijan Palinić (HDZ)
 7. Tea Periša (HDZ)
 8. Tonći Petrović (HDZ)
 9. Marko Računica (SDSS)
 10.  Slavko Skočić (SDSS)“

Stalna radna tijela Gradskog vijeća:

 • Komisija za izbor i imenovanja
 • KRISTINA VLAIĆ BUBALO, predsjednica
 • DAVOR BRAJKOVIĆ, član
 • DRAŽEN KARTELO, član
 • FABIJAN PALINIĆ,  član
 • DALIBOR DAMJANIĆ, član
 • Komisija za Statut i Poslovnik
 • NADIJA ZORICA, predsjednica
 • KRISTINA VLAIĆ BUBALO,  članica
 • TONĆI PETROVIĆ, član
 • TEA PERIŠA,  članica
 • FLORIJAN ŽIŽIĆ, član
 • Mandatna komisija.
 • ANTONIA MARETIĆ,  predsjednica
 • DAVOR BRAJKOVIĆ,  član
 • SLAVKO SKOČIĆ, član.

Radna tijela Gradskog vijeća:

 • Odbor za mjesnu samoupravu
 • TONĆI PETROVIĆ,  predsjednik
 • TEA PERIŠA,  članica
 • DRAŽEN KARTELO,  član
 • ANTONIA MARETIĆ,  članica
 • MARKO RAČUNICA, član
 • Odbor za priznanja Grada Skradina
 • TEA PERIŠA, predsjednica
 • DRAŽEN KARTELO,  član
 • DAVOR BRAJKOVIĆ, član
 • FABIJAN PALINIĆ, član
 • JURE MANDUŠIĆ, član
 • Odbor za nazive ulica i trgova
 • NADIJA ZORICA, predsjednica
 • TONĆI PETROVIĆ,  član
 • FABIJAN PALINIĆ, član
 • ANTONIA MARETIĆ, članica
 •  FLORIJAN ŽIŽIĆ, član