Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr
Grb i zastava

 

Grad Skradin ima grb, zastavu i svečanu zastavu. Navedenim obilježjima predstavlja se Grad Skradin i izražava se pripadnost Gradu.

Grb i zastava Grada Skradina odobreni su rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/66, URBROJ: 515-10/06-07-3, od 28. rujna 2007. godine na temelju povijesnog grba Grada Skradina.

Grb Grada Skradina je: u plavom na zelenom tlu lik sv. Jeronima kleči okrenut na lijevu heraldičku stranu i drži zlatni/žuti križ, iza, heraldički desno, na srebrnoj/bijeloj stijeni srebrna/bijela kula.

Zastava Grada Skradina je  crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada Skradina u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Skradina.