Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis.“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona znači „uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru janog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Skradinu na slijedeće načine:

  • pisanim putem na adresu:

Grad Skradin

Trg Male Gospe br. 3

22222 Skradin

  • putem elektroničke pošte:

grad.skradin@si.t-com.hr

  • telefaksom na broj:

022/771-051

  • telefonom na broj:

022/771-076

službenica za informiranje: Ana Dujić

 

O zahtjevu za pristup informaciji tijelo javne vlasti odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.


 

ZAKONI I PROPISI

  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 85/15)
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/14)
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 15/14)