GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

NATJEČAJI

  OTVOREN     od 27.08.2021. do 03.10.2021.

 

NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelj predškolske djece – puno radno vrijeme

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Skradin KLASA: 012-03/21-06/1, URBROJ:2182/03-34-1-1-21-01 od 26. veljače 2021. i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Skradin o raspisivanju javnog natječaja KLASA:112-07/21-06/6, URBROJ: 2182/03-34-1-1-21-01 od 25. kolovoza 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Skradin raspisuje  

NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelj predškolske djece – puno radno vrijeme – na neodređeno, 2 izvršitelja

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona  i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 – u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu, prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslike):

životopis,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o položenom stručnom ispitu,
elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od 3 mjeseca od datuma objave ovog natječaja,
presliku osobne iskaznice,
uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije 3 mjeseca od datuma objave natječaja,

- kandidati mogu priložiti dokaz o dodanim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima

Osim zamolbe i životopisa natječajna dokumentacija može biti u izvorniku ili u neovjerenoj preslici. Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je, uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Skradin, Skradin može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Kandidati će biti pozvani na informativni razgovor.                           

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora . Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja web stranici Grada Skradina, web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči Vrtića na adresu: Dječji vrtić Skradin, Put križa 1 a, 22222 Skradin, s naznakom  „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA DJEČJEG VRTIĆA SKRADIN – NE OTVARAJ“.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Skradin zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Skradin

Josip Silov , predsjednik

 

# Dokument: Format: Veličina:
1.) NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelj predškolske djece docx 17.01 KB

 

  Filteri
  Poništi filtere

 

Copyright © 2021   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja