Javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2017. godini

Na temelju glave I., II. i III. Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju Grada Skradina za 2017. Godinu („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/16.), ĉlanka 4. Proraĉuna Grada Skradina za 2017. godinu („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/16.), ĉlanka 21. Pravilnika o sufinanciranju udruga graĊana koje djeluju na podruĉju Grada Skradina (KLASA: 007-02/15-01/01,URBROJ:2182/03-01-15-1, od, 09. prosinca 2015.) i ĉlanka 46. Statuta Grada Skradina („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 10/09 i 5/13), gradonaĉelnik Grada Skradina, donosi

 

ODLUKU o korištenju sredstava proračuna Grada Skradina za javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2017. godini

Tekst odluke

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje, za radno mjesto čistač/čistačica

Poštovani,

nastavno na Natječaj za za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)objavljen na stranicama Grada Skradina, ovim putem objavljujemo Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (izvršitelj/ica), nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno).

Detalje možete saznati na poveznici niže:

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Natječaj za za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZLSN) i članka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), a sukladno Planu prijma u službu za 2016.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam namještenika/ce u službu  u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 od 16. prosinca 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj

Obavijesti i upute

 

 

 

Natječaj za prijam u službu službenika/ce u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto komunalni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članaka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu službenika/ce  u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto komunalni redar  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 od 16. prosinca 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj

Obavijesti i upute

Odluka o poništenju Javnog natječaja

Poziv na savjetovanje

Savjetovanje o provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Poziv za savjetovanje, KLASA: 700-01/16-01/04, URBROJ: 507/42-16-137 od 18. studenog 2016.g.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-03/16-01/11, urbroj: 2182/03-01-16-1 od 14. studenog 2016. godine, Grad Skradin objavljuje

 NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja

Natječaj za Podmjeru 19.2. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Poštovani građani,
Ovim putem Vas obavještavamo kako je LAG-u KRKA, a u čijem je sastavu i Grad Skradin, odobreno 6.012.165,60 kn za provedbu lokalne razvojne strategije temeljem prijave na Natječaj za Podmjeru 19.2. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
Iz dodijeljenih sredstava LAG Krka će u 2017. raspisivati natječaje za financiranje: restrukturiranja, modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području, gradnje turističkog informativnog centra, dječjih igrališta, biciklističkih staza, tematskih puteva, objekata za proizvodnju energije i prijem, obradu i skladištenje sirovina i dr. te Vas pozivamo da na vrijeme pripremite svoje projekte.
 

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i društvenih djelatnosti udruga građana za 2017. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Skradina od 07. studenog 2016. godine

 

GRADONAČELNIK GRADA SKRADINA

objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI UDRUGA GRAĐANA ZA 2017. GODINU

 

Javni poziv
Zaključak
Obrazac

Natječaj za dodjelu stipendija u studijskoj godini 2016-2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD SKRADIN
Gradonačelnik
KLASA: 604-01/16-01/1
URBROJ : 2182/03-01-16-2
Skradin, 28. listopada 2016.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina (Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/09), članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Skradina (Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije, br. 16/15.) i Odluke o visini i broju stipendija u studijskoj godini 2016/2017. (KLASA: 604-01/16-01/1, URBROJ: 2182/03-01-16-1., od 28. Listopada 2016.), Gradonačelnik Grada Skradina, 28. listopada 2016. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija u studijskoj godini 2016./2017.
studentima s područja Grada Skradina

 

Natječaj za dodjelu stipendija
Odluka
Obrazac za prijavu

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju članaka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja , dana  7. listopada 2016.g., objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv je dostupan na ovom linku.

Pretraga