Javni poziv za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Skradina putem usmenog javnog nadmetanja

Na temelju Zaključka o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Skradina putem usmenog javnog nadmetanja (KLASA: 406-01/16-01/4, URBROJ: 2182/03-01-16-2 od dana 12. kolovoza 2016. godine), Povjerenstvo za provođenje usmenog javnog nadmetanja za prodaju rabljenog službenog vozila Grada Skradina, objavljuje dana 18. kolovoza 2016. godine

J A V N I  P O Z I V

za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Skradina
putem usmenog javnog nadmetanja

 

I PREDMET PRODAJE

Predmet  prodaje putem usmenog javnog nadmetanja je rabljeno službeno vozilo u vlasništvu Grada Skradina.

Podaci o vozilu:

Vrsta vozila: M1- osobni automobil

Marka vozila, tip i model vozila: Volkswagen, Golf, 2.0 TDI

Pročitaj ostatak »

Natječaj za prodaju nekretnina u K.O. Skradin

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u K.O. Skradin, klasa: 940-01/16-01/7, urbroj: 2182/03-02-16-1, donesenog od Gradskog vijeća Grada Skradina, na 20. sjednici od 29. srpnja 2016. godine, Grad Skradin objavljuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u K.O. Skradin

Javni natječaj je dostupan na ovom linku.

 

Izvješće o primljenim donacijama nezavisnih vijećnika od 1.1.-30.06. 2016.

Izvješće o primljenim donacijama nezavisnih vijećnika od 1.1.-30.06. 2016.

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SKRADINA

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
GRAD SKRADIN
KLASA: 350-02/16-01/1
URBROJ: 2182/03-04/01-16-2
Skradin, 08. srpnja 2016.
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju  ( „ Narodne novine“br.153/13), Jedinstveni upravni odjel Grada Skradina daje

 

 

OBAVIJEST

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SKRADINA

Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Skradina ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.5/16) započeo je postupak izrade Izmjena i dopuna PPUG Skradina.

Sve informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Skradina, Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin, tel: 022/ 771 076.

 

 

PROČELNIK

Josip Silov, dipl. ing. agr.

 

Prilog: Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUG Skradina

„ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.5/16

OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA SKRADIN

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
GRAD SKRADIN
KLASA: 350-02/16-01/2
URBROJ: 2182/03-04/01-16-2
Skradin, 08. srpnja 2016.
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju  ( „ Narodne novine“br.153/13), Jedinstveni upravni odjel Grada Skradina daje

 

 

OBAVIJEST

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA SKRADIN

 

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.5/16) započeo je postupak izrade UPU-a  naselja Skradin .

Sve informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Skradina, Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin, tel: 022/ 771 076.

 

 

PROČELNIK

Josip Silov, dipl. ing. agr.

 

Prilog: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin

„ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.5/16

Program skradinskog kulturnog ljeta 2016

Poštovane građanke i građani, te svi posjetitelji našeg Grada,

predstavljamo Vam Program skradinskog kulturnog ljeta za 2016. godinu

 

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSLN), a u svezi članka 93. ZSLN-a, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina, donosi

O D L U K U
o poništenju Javnog poziva za prijam
osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Izvorna objava

Odluka o poništenju

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Skradinu za 2016.g, (KLASA: 112-07/16-01/1, URBROJ: 2182/03-01-16-2 od 23. svibnja 2016.g.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje

J A V N I P O Z I V

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Pročitaj ostatak »

Plan i program prijma stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini

Program stručnog osposobljavanja

Plan prijma

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam namještenika/ce u radni odnos na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
GRAD SKRADIN
Jedinstveni upravni odjel   
KLASA:112-02/16-01/1
URBROJ: 2182/03-01-16-6
Skradin, 17. svibnja 2016.g.
Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSLN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina, donosi

 

O D L U K U

o poništenju javnog natječaja za prijam

namještenika/ce u radni odnos na neodređeno vrijeme

Pročitaj ostatak »

Pretraga