Natječaj za dodjelu stipendija u studijskoj godini 2016-2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD SKRADIN
Gradonačelnik
KLASA: 604-01/16-01/1
URBROJ : 2182/03-01-16-2
Skradin, 28. listopada 2016.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina (Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/09), članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Skradina (Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije, br. 16/15.) i Odluke o visini i broju stipendija u studijskoj godini 2016/2017. (KLASA: 604-01/16-01/1, URBROJ: 2182/03-01-16-1., od 28. Listopada 2016.), Gradonačelnik Grada Skradina, 28. listopada 2016. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija u studijskoj godini 2016./2017.
studentima s područja Grada Skradina

 

Natječaj za dodjelu stipendija
Odluka
Obrazac za prijavu

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju članaka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja , dana  7. listopada 2016.g., objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv je dostupan na ovom linku.

Natječaj za za prijam u službu službenika/ce u Grad Skradin, Služba za proračun i financije

Natječaj za za prijam u službu službenika/ce  u Grad Skradin, Služba za proračun i financije, na radno mjesto viši stručni suradnik/ca  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članaka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu službenika/ce  u Grad Skradin, Služba za proračun i financije, na radno mjesto viši stručni suradnik/ca  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 86 od 26. rujna 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj
Obavijesti i upute

Oglas – Grad Skradin, investitor radova na izgradnji prometnice Laškovica-Kistanje

Sukladno članku 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14), Grad Skradin, na temelju sklopljenog Sporazuma o uređivanju međusobnih odnosa pri realizaciji izgradnje prometnice Laškovica-Kistanje s Općinom Kistanje, klasa: 947-01/15-01/1, urbroj: 2182/03-01-15-4, od 05. listopada 2015. godine, objavljuje slijedeći

O G L A S

Grad Skradin bit će investitor radova na izgradnji prometnice Laškovica-Kistanje, a sukladno izdanoj lokacijskoj dozvoli, klasa: UP/I-350-05/14-01/53, urbroj:2182/1-16/15-7, pravomoćna dana 03. 04. 2015. godine.

Pročitaj ostatak »

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina, Klasa:363-02/16-01/01, Urbroj:2182/03-01-16-1, donesene od gradonačelnika Grada Skradina, dana 01. rujna 2016. godine, Grad Skradin objavljuje

 

NATJEČAJ

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja

nerazvrstanih cesta  na području Grada Skradina

 

Tekst natječaja

 

Dodjela zakupa na području Grada Skradina

Obavijest o dodjeli zakupa na području Grada Skradina

Javni poziv za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Skradina putem usmenog javnog nadmetanja

Na temelju Zaključka o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Skradina putem usmenog javnog nadmetanja (KLASA: 406-01/16-01/4, URBROJ: 2182/03-01-16-2 od dana 12. kolovoza 2016. godine), Povjerenstvo za provođenje usmenog javnog nadmetanja za prodaju rabljenog službenog vozila Grada Skradina, objavljuje dana 18. kolovoza 2016. godine

J A V N I  P O Z I V

za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Skradina
putem usmenog javnog nadmetanja

 

I PREDMET PRODAJE

Predmet  prodaje putem usmenog javnog nadmetanja je rabljeno službeno vozilo u vlasništvu Grada Skradina.

Podaci o vozilu:

Vrsta vozila: M1- osobni automobil

Marka vozila, tip i model vozila: Volkswagen, Golf, 2.0 TDI

Pročitaj ostatak »

Natječaj za prodaju nekretnina u K.O. Skradin

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u K.O. Skradin, klasa: 940-01/16-01/7, urbroj: 2182/03-02-16-1, donesenog od Gradskog vijeća Grada Skradina, na 20. sjednici od 29. srpnja 2016. godine, Grad Skradin objavljuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u K.O. Skradin

Javni natječaj je dostupan na ovom linku.

 

Izvješće o primljenim donacijama nezavisnih vijećnika od 1.1.-30.06. 2016.

Izvješće o primljenim donacijama nezavisnih vijećnika od 1.1.-30.06. 2016.

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SKRADINA

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
GRAD SKRADIN
KLASA: 350-02/16-01/1
URBROJ: 2182/03-04/01-16-2
Skradin, 08. srpnja 2016.
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju  ( „ Narodne novine“br.153/13), Jedinstveni upravni odjel Grada Skradina daje

 

 

OBAVIJEST

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SKRADINA

Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Skradina ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.5/16) započeo je postupak izrade Izmjena i dopuna PPUG Skradina.

Sve informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Skradina, Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin, tel: 022/ 771 076.

 

 

PROČELNIK

Josip Silov, dipl. ing. agr.

 

Prilog: Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUG Skradina

„ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.5/16

Pretraga