Strategija razvoja Grada Skradina 2015.-2020.

Analiza stanja predstavlja prvu fazu u izradi Strategije razvoja Grada Skradina. U njoj su prikupljeni i analizirani podatci o trenutnom stanju ključnih razvojnih područja Grada Skradina uključujući demografiju, društvene djelatnosti, gospodarstvo i poslovno okruženje, infrastrukturu, , zaštitu okoliša i civilno društvo. U njoj su istaknute glavne prednosti i nedostatci područja Grada Skradina. One su potom sintetizirane u SWOT (engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi koja prezentira ključne snage i nedostatke lokalnog područja, odnosno prilike i prijetnje iz njegovog okruženja. Na temelju provedene analize stanja kreirane su podloge za pripremu projektnih prijedloga što će uslijediti u narednim fazama strateškog planiraranja. Projektni će prijedlozi biti kreirani kako bi se ojačale prepoznate snage i otklonile, odnosno umanjile slabosti ovoga područja.

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SKRADINA 2015.-2020.

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina, klasa: 372-03/17-01/7, urbroj: 2182/03-01-17-1, donesenog od Gradonačelnika, dana 10. ožujka 2017. godine, Grad Skradin objavljuje:

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Tekst natječaja

 

Natječaj za za prijam vježbenika/ce u službu u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Na temelju članaka 17., 19. 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), a sukladno Planu prijma u službu za 2017.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 2/17), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika/ce u službu  u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19 od 03. ožujka 2017.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

Javni natječaj

Obavijesti i upute

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

 

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-03/17-01/6, urbroj: 2182/03-01-17-1, od dana 23. veljače 2017. godine, Grad Skradin objavljuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja

Javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2017. godini

Na temelju glave I., II. i III. Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju Grada Skradina za 2017. Godinu („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/16.), ĉlanka 4. Proraĉuna Grada Skradina za 2017. godinu („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 16/16.), ĉlanka 21. Pravilnika o sufinanciranju udruga graĊana koje djeluju na podruĉju Grada Skradina (KLASA: 007-02/15-01/01,URBROJ:2182/03-01-15-1, od, 09. prosinca 2015.) i ĉlanka 46. Statuta Grada Skradina („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 10/09 i 5/13), gradonaĉelnik Grada Skradina, donosi

 

ODLUKU o korištenju sredstava proračuna Grada Skradina za javne potrebe u kulturi i udrugama građana u 2017. godini

Tekst odluke

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje, za radno mjesto čistač/čistačica

Poštovani,

nastavno na Natječaj za za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)objavljen na stranicama Grada Skradina, ovim putem objavljujemo Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (izvršitelj/ica), nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno).

Detalje možete saznati na poveznici niže:

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Natječaj za za prijam namještenika/ce u radni odnos u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZLSN) i članka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), a sukladno Planu prijma u službu za 2016.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam namještenika/ce u službu  u Grad Skradin, Služba Tajništva na radno mjesto čistač/ice  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 od 16. prosinca 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj

Obavijesti i upute

 

 

 

Natječaj za prijam u službu službenika/ce u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto komunalni redar (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članaka 10. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu službenika/ce  u Grad Skradin, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto komunalni redar  (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 od 16. prosinca 2016.g., a prijave na natječaj se podnose  u roku 8 dana od objave u “Narodnim novinama”.

 

Javni natječaj

Obavijesti i upute

Odluka o poništenju Javnog natječaja

Poziv na savjetovanje

Savjetovanje o provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Poziv za savjetovanje, KLASA: 700-01/16-01/04, URBROJ: 507/42-16-137 od 18. studenog 2016.g.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, klasa: 372-03/16-01/11, urbroj: 2182/03-01-16-1 od 14. studenog 2016. godine, Grad Skradin objavljuje

 NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja

Pretraga