GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 17.07.2020, 10:45h

Dana 17.  srpnja 2020.g.  u vremenu od 10:30-13:00 sati održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.

Sjednica je održana elektronskim putem zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, a sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. Za sjednicu je predložen dnevno red s 18. točaka.

Na navedenoj sjednici primljeno je na znanje Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika zamjenika.

Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je Zaključak o prihvaćanju  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2019.g., te Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g.

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, na  sjednici je donesen  Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2019.g., kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2019.g.

Gradsko vijeće Grada Skradina također je donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2019.g., Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2019.g., te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2019.g

Vijećnici su također na sjednici usvojili Zaključke o prihvaćanju financijskih izvješća o poslovanju tvrtke „RIVINA JARUGA“ d.o.o. Skradin, za 2019.g., te Zaključke o prihvaćanju  Izvješća o poslovanju Turističke zajednice Grada Skradina, za 2019.g. i Izvješća o radu direktora i Turističkog ureda TZ Grada Skradina za 2019.g., kao i  Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“, Skradin, za 2019.g.

Pored gore navedenih točaka dnevnog reda Gradsko vijeće Grada Skradina razmatralo je i usvojilo slijedeće odluke:  Odluku o ustupu građevinskog zemljišta i komunalnog opremanja,  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Skradina, te Odluku o donošenju Plana djelovanja u području  prirodnih nepogoda za 2020.g.

Na kraju sjednice Gradsko vijeće Grada Skradina dalo je suglasnost na opće akte Gradske knjižnice “Ivan Pridojević” Skradin, odnosno na Pravilnik  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, te Pravilnik o radu Knjižnice. Isto tako, donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice “Ivan Pridojević” Skradin.

     Vijećnici su uputili vijećnička pitanja, na koja će im biti odgovoreno sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Skradina,  a elektronskim putem verificiran je Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 17. travnja 2020.g.

 

Skradin, 17. srpnja 2020.g.

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja