GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 28.12.2021, 09:30h

Dana 22.  prosinca 2021.g. u prostorijama Kulturnog centra u Skradinu održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.

Nakon održanog “aktualnog sata” u kojem su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku, te verifikacije Zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 21. listopada 2021.g.,  vijećnici su razmatrali i usvojili III Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2021.g. Sukladno usvojenim III Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Skradina za 2021.g. Gradsko vijeće Grada Skradina usvojilo je: Izmjene i dopune Programa (I) javnih potreba u kulturi  na području Grada Skradina za 2021.g., Izmjene i dopune Programa (I) javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2021. g., Izmjene i dopune Programa (I) pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2021. g., Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2021.g. (I), te Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2021.g. (III)

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici Gradskog vijeća Grada Skradina  usvojili su Proračun Grada Skradina za 2022. g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2023. g. do 2024. g., Plan razvojnih programa Grada Skradina za 2022.g.-2024.g., te Odluku o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2022.g. Sukladno usvojenom Proračunu Grada Skradina za 2022.g. usvojeni su i slijedeći Programi: Program javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2022.g., Program javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2022. g., Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2022. g., Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2022.g., Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2022. g. Isto tako usvojena je i Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u  Gradskom vijeću Grada Skradina u 2022.g.

Na kraju sjednice usvojeni su:    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju radnih tijela, Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Skradina za 2021. g., te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Skradina u 2022. g.

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja