GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“, Grad Skradin

Objavljeno: 02.10.2020, 14:16h

Grad Skradin je 12. lipnja 2020. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“, Grad Skradin, čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. godine.

Ugovor za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“, referentnog broja KK.06.3.1.13.0006, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 17 (sedamnaest) mjeseci od donošenja Odluke o financiranju, sa završetkom u listopadu 2021.

Ukupna vrijednost projekta je 10.404.223,75 kn od čega ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 10.397.348,75 kn. Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 8.837.746,43 kn, što predstavlja 84,9999999% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U sufinanciranju projekta dodatno sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čije učešće čini 10% prihvatljivih troškova projekta. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Skradina.

Ugovori koji su obuhvaćeni Projektom su:

  • Ugovor za izvođenje radova sanacije i zatvaranje odlagališta
  • Ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu
  • Ugovor za uslugu projektantskog nadzora
  • Ugovor za uslugu upravljanja projektom, tehničke pomoći tijekom provedbe projekta te promidžbe i vidljivosti projekta

Sanacija odlagališta provest će se na dijelu k.č.br. 880 (novoformirana l.č.br. 880/3), k.o. Bratiškovci, u vlasništvu Republike Hrvatske, za koju Grad Skradin ima zasnovano pravo građenja . Planirano je da će radovi na sanaciji odlagališta trajati 9 (devet) mjeseci.

Provođenjem projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“ sanirat će se neusklađeno odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unaprjeđenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i brojne društveno-ekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

Kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti lokalno stanovništvo bit će obaviješteno o ciljevima projekta, provedenim aktivnostima i napretku projekta.

Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na internetskim stranicama Grada Skradina www. http://www.grad-skradin.hr/


Započeli su radovi na sanaciji odlagališta otpada ''Bratiškovački gaj''

U prostorijama Grada Skradina dana 19. siječnja 2021. održano je uvođenje u posao izvođača radova, tvrtke G.T. trade d.o.o. iz Splita, čime je omogućen početak radova na sanaciji odlagališta otpada.


Na uvođenju u posao, osim predstavnika izvođača i Grada Skradina (naručitelj), prisustvovali su i predstavnici izvršitelja usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova tvrtka Krak d.o.o. iz Šibenika, izvršitelja usluge projektantskog nadzora, tvrtka PanGeo Projekt d.o.o. iz Zagreba te izvršitelja usluge upravljanja projektom, tehničke pomoći tijekom provedbe projekta te promidžbe i vidljivosti projekta tvrtke Maxicon d.o.o. iz Zagreba.


Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada ''Bratiškovački gaj'' provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.13.0006). Ukupna vrijednost projekta je 10.404.223,75 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 10.397.348,75 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 8.837.746,43 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10 % prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Skradina.


Sanacija će se provesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19 - Ispravak), a obuhvaća iskop i premještanje dijela otpada, preoblikovanje otpada prema projektnom definiranoj geometriji, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim slojem, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju sustava pasivnog otplinjavanja, izgradnju oborinske makadamske prometnice, izgradnju ograde oko prostora odlagališta i ulaznih vrata te krajobrazno uređenje.


Predviđeno trajanje radova iznosi devet mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole. Potom slijedi operativna faza projekta koja uključuje praćenje stanja okoliša te održavanje saniranog odlagališta kroz naredni period od 30 godina. Provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš, postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja